પર્યટન - પ્રકૃતિ - ઈતિહાસ

સંજય ગાંધી નેશનલ પાર્કનું વન સૌંદર્ય - કોમન ટેલરબર્ડ.

Dec, 7 2020


કોમન ટેલરબર્ડ એ એક નાનું પેસેરીન પક્ષી છે, તે શહેરી બગીચાઓનું સામાન્ય રહેવાસી છે. તે તેજસ્વી રંગીન પક્ષી છે. તેના અપરપાર્ટ્સ તેજસ્વી લીલા અને ક્રીમી અન્ડરપાર્ટ્સ હોય છે. તેમની પાસે ટૂંકી ગોળાકાર પાંખો છે અને લાંબી પૂંછડી હોય છે. તેઓ લાંબી સીધી પૂંછડી, લીલોતરીવાળા શરીરના ઉપલા ભાગ અને રસ્ટ રંગીન કપાળ અને તાજ ધરાવતા હોવા માટે વિશિષ્ટ છે. આ સામાન્ય રીતે ખુલ્લી ખેતીની જમીન, ઝાડી, વન ધાર અને બગીચાઓમાં જોવા મળે છે. 

Leave Comments