સંક્ષેપ સમાચાર

આનંદો... ગુગલ અને ફેસબુક બાદ આ આંતરરાષ્ટ્રીય કંપની ની ટોપ પોસ્ટ પર એક ભારતીય આવ્યો. ૧૨૬ વર્ષ માં પહેલી વાર આ કંપની ના ટોચ પદ પર એક ભારતીય.. જાણો કંપની નું નામ અને તે વ્યક્તિ વિશે.

Dec, 1 2020


Leave Comments