સંક્ષેપ સમાચાર

આને કહેવાય કમાલ. સ્પેનિશ ફ્લૂ, બીજુ વિશ્વ યુદ્ધ અને ત્રણ વખત કોરોનાને હરાવ્યો. જાણો કોણ છે આ મહિલા...

Dec, 1 2020


Leave Comments