આયુર્વેદ જ્ઞાન

ઓળખો વનસ્પતિ અને ઔષધીઓને

વધુ જાણકારી મેળવવા સ્ક્રીન પર આંગળી દાબો

Arrow

ડમરો વિશે 

ડમરો ઉગ્ર સુગંધવાળો અને અતી ઝાડીવાળો તુલસીની જાતનો જ વર્ષાયુ છોડ છે. એને મરવો પણ કહે છે. તેનું થડ ભુરી રુંવાટીવાળું અને સીધું હોય છે. કાળા પાનવાળો અને લીલા પાનવાળો એમ બે જાતના છોડ થાય છે. ક્ષુપ બાગ-બગીચામાં તેમજ ઘરઆંગણે ઉછેરવામાં આવે છે. જેના પાન ફૂલમાંથી સુગંધિત દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. સુગંધી છોડ છે.

ડમરો ના ફાયદા  

ડમરો ઝેર, લોહી બગાડ, કોઢ, શરીરની ભીનાશ, ખંજવાળ અને ત્રીદોષ મટાડે છે.

ડમરો ના ફાયદા  

પાન ફૂલના રસના ટીપાં કાનના દુખાવામાં, કફ મટાડવા, પેશાબ કોળી અને મુત્રપિંડના સોજામાં અકસીર દવા તરીકે વપરાય છે.

ડમરો ના ફાયદા  

બીજ પ્રમેહ, અતિસાર, મરડો, અને મસા તથા મૂળ પેટની બિમારીમાં વપરાય છે.

ડમરો ના ફાયદા  

ડમરો મળાવરોધ, તાવ, આફરો, શુળ, ત્વચાના રોગો અને રક્તવીકાર મટાડે છે.

નોંધ - કોઈપણ આયુર્વેદિક ઈલાજ કરતા પહેલા વૈદ્ય/ડોક્ટરની સલાહ જરૂર લો..

આયુર્વેદ જ્ઞાન